کتابها کتابها

Back
کليات تحول در نظام اداري
دکتر سيد احمد طباطبايي
مرکز آموزش مديريت دولتي
1388
32,000
مدیریت ابزار اصلی هدایت حرکت جامعه از وضع موجود به سوی مطلوب است؛ از این رو اقدامات سازمان یافته ای برای تامین این روند ضروری است. یکی از اقداماتی که می تواند این روند حرکت را تسهیل و موفقیت اجرای برنامه های توسعه ملی را تضمین کند؛ تواناسازی مدیران از طریق ارائه منابع و متون آموزشی کاربردی و مهارتی است. مجموعه ای که می خوانید؛ از مجموعه پودمان های بدو انتصاب بهبود مدیریت ویژۀ مدیران پایه و میانی است که براساس بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم شده است.این درسنامه در چهار بخش تدوین شده است که برخی از آنها عبارتند از: ضرورت تغییر نقش دولت در فرایند توسعه، وظایف امور مدیریت و منابع انسانی و چالش های پیش روی و...