کتابها کتابها

Back
فنون تصميم گيري گروهي (تيمي)
کيت کلي
مرکز آموزش مديريت دولتي
1386
40,000
همان گونه که یک طراح در کارخود از فنون مختلف استفاده می کند؛ مدیر نیز فنون مدیریتی را برای ایفای وظایف خود به کار می برد. برای نمونه، وظیفه ای مانند برنامه ریزی نیاز به تصمیم گیری دارد و تصمیم گیری دارای فنون مختلفی است. این کتاب، می تواند راهنمای عملی تصمیم گیری برای مدیران باشد و قابل استفاده برای تدریس استادان و یادگیری دانشجویان باشد. اثر در هشت فصل کاربردی ترجمه شده که شامل موارد زیر است: دربارۀ تصمیم های تیمی، طوفان مغزی(پالایش)، فن دلفی، روش توافق به وسیله کارت و...