کتابها کتابها

Back
تجربه چند کشور در برنامه ريزي
فيروز توفيق
مرکز آموزش مديريت دولتي
1383
25,000
اين کتاب بر اساس تجربۀ بیش از نیم قرن برنامه ریزی در ایران تدوین شده است. در پژوهش انجام شده نیم نگاهی نیز به روش ها و گرایش های برنامه ریزی در چند کشور صاحب تجربه افکنده شده است تا از این راه، امکان ارزیابی قوت و ضعف برنامه ریزی ایران در پرتوی تجربه جهانی فراهم شود. کتاب در هفت فصل تدوین و گردآوری شده است. اين اثر به پژوهشگران و دانشجویان برنامه ريزی کشور برای ترسيم و تهيه برنامه کمک شایانی می کند.