کتابها کتابها

Back
سازمان هاي کارآفرين
جليل صمدآقايي
مرکز آموزش مديريت دولتي
1388
40,000
سازمان های امروزی بايد انقلابی در ذهن مديران و کارکنان خود ايجاد کنند تا مفهوم سازمان، کار، کيفيت، رقابت، سود و غيره در نظر آنان دگرگون شود؛ از اين رو مديريت مدل های ذهنی مطرح و مورد توجه قرار گرفته است؛ تا همۀ کارکنان، روحيۀ کارآفرينی بیابند و بتوانند به راحتی، مستمر و به طور فردی يا گروهی، فعاليت های کارآفرينانۀ خود را اجرا کنند. ايجاد چنين سازمانی به عوامل کليدی نياز دارد که بدان پرداخته شده است. اين کتاب در 10 فصل تدوين شده است. با عنايت به اين که زمان زيادی از بحث آکادميک کارآفرينی نمی گذرد؛ به ويژه کارآفرینی سازمانی که از سال 1985 به طور جدی مطرح شده است و اهميت آن روز به روز برای کارکنان، مديران، دانشجویان رشته های: مدیریت، بازرگانی و اقتصاد بارز است؛ می تواند برای آنان مفید باشد.