کتابها کتابها

Back
برنامه ريزي در دستگاه هاي دولتي
دکتر سيد محمد زاهدي
مرکز آموزش مديريت دولتي
1385
60,000
یکی از ابزارهایی که مدیریت هر سازمانی برای دستیابی به اهداف خود بدان نیاز دارد؛ برنامه ریزی است که موجب می شود برنامه های توسعه ملی نیز به درستی اجرا شود. تواناسازی مدیران از طریق ارائه منابع و متون آموزشی کاربردی و مهارتی است. مطالب این کتاب در سه بخش و هشت فصل تنظیم شده است. بخش اول شامل مبانی، بخش دوم، برنامه ریزی استراتژيک و بخش سوم، برنامه ریزی عملیاتی است. برخی از فصول این اثرعبارتند از: تقسیم بندی و انواع برنامه ها، برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی عملیاتی، هدف و پیش بینی در برنامه ریزی عملیاتی و آشنایی با فنون برنامه ریزی.
در پایان هر فصل، پرسش هایی برای درک بهتر و مرور مطالب آموخته شده طرح و علاوه بر آن، پرسش های کاربردی نیز به منظور استفاده از مباحث در محیط کاری ارائه شده است؛ همچنین در پایان هر بخش، 15 پرسش چهارگزینه ای دربارۀ مطالب آن بخش درج شده که به همراه پاسخنامه در پایان کتاب است.