کتابها کتابها

Back
پيام‌هاي مديريتي (استخراج شده از بيانات حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري (مدظله العالي)
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
-
مرکز آموزش مديريت دولتي
1391
20,000
-