کتابها کتابها

Back
بهبود سازمان هاي دولتي از طريق خودارزيابي
مؤسسه مديريت دولتي اروپا
جمال بوستان زر
مرکز آموزش مديريت دولتي
1395
50,000
کتاب حاضر، اثری کاربردی است که بر اساس يک مدل اجرايی 2 حوزه‌ای و 9 معياری با عنوان بهبود سازمان‌های دولتی از طريق خودارزيابی عمومی در اروپا تدوين و به اجرا گذاشته شده است که به بهبود و تعالی سازمان‌های دولتی منجر شده است. اين اثر از مفاهيم و کليات تا مراحل اجرای مدل را به طور کامل در بر مي‌گيرد و مي‌تواند راهنمای عمل بسيار مناسبی برای مديرانی باشد که قصد دارند عملکرد سازمانشان را با کمترين زمان و هزينه بهبود بخشند.