کتابها کتابها

Back
آيين نگارش مکاتبات اداري
سيد کاظم اميني
-
مرکز آموزش مديريت دولتي
1395
20,000
پيشبرد امور در هر سازمانی با ارتباطات رسمی آغاز می‌شود و زيربنای اين ارتباط، نوشته‌های اداری است که بيان‌کننده ميزان تخصص و دانش کارمندان و مديران سازمان‌های مختلف است؛ از اين‌رو، نوشته‌ها و مکاتبات اداری اهميت درخور توجهی دارند. در اين کتاب، نويسنده محترم برای هماهنگی در روش تدريس، در آغاز هر فصل، هدف‌های آموزشی را تعيين نموده، سپس در پايان آن، نمونۀ پرسش‌ها برای بحث و تمرين‌های درس ارائه شده است. کتاب حاضر در پنج بخش و چهارده فصل طراحی و تدوين شده است. در قسمت پايانی کتاب، تمرين‌های ويژه‌ای برای استفاده در مقاطع کاردانی و کارشناسی ارشد ارائه شده که می‌توان آنها را به عنوان کار عملی در نظر گرفت. مخاطبان اين کتاب، همۀ کارکنان دولت و دست اندرکاران نظام اداری کشور هستند.