کتابها کتابها

Back
Search takes 0.005 seconds.
# عکس عنوان کتاب مولف مترجم ناشر سال نشر
#
عکس
عنوان کتاب
مولف
مترجم
ناشر
سال نشر
41
نظام اداري در پرتو احکام قانون برنامه چهارم توسعه معاونت حقوقي، امور مجلس و استان‌ها – امور مجلس و استان‌ها مرکز آموزش مديريت دولتي 1390
42
بهبود روش ها و حیطه عملکرد آن دکتر خدابخش داشگرزاده مرکز آموزش مديريت دولتي 1388
43
هنگامی که بینوایی فقر را از صحنه بیرون می راند مجید رهنما مرکز آموزش مديريت دولتي 1385
44
فنون اداره جلسات احمد پیروز مرکز آموزش مديريت دولتي 1386
45
دیدمان مشارکت دکتر فرج الله رهنورد مرکز آموزش مديريت دولتي 1385
46
تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی دکتر حیدر علی هومن مرکز آموزش مديريت دولتي 1381
47
کليات تحول در نظام اداري دکتر سيد احمد طباطبايي مرکز آموزش مديريت دولتي 1388
48
اصول و فنون ادارۀ حوزه مديريت منوچهر اميرشاهي مرکز آموزش مديريت دولتي 1388
49
اجراي خط مشي عمومي سيد مهدي الواني و ميثاق شلويري مرکز آموزش مديريت دولتي 1395
50
مديرياري حرفه اي سيديوسف رضوي مرکز آموزش مديريت دولتي 1396
51
مديريت همايش‌ها احمد پيروز مرکز آموزش مديريت دولتي 1397
52
سنجش بلوغ سازماني براي استقرار نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد علي صفدري و نعيمه برجعلي‌لو مرکز آموزش مديريت دولتي 1397
53
استقرار اجراي خط‌مشي عمومي فرج ا... رهنورد و ساناز رهنورد مرکز آموزش مديريت دولتي 1397
54
بالندگي سازماني مرحوم دکتر محمد علي طوسي مرکز آموزش مديريت دولتي 1382
55
برنامه ريزي در دستگاه هاي دولتي دکتر سيد محمد زاهدي مرکز آموزش مديريت دولتي 1385
56
فن گزارش نويسي دکتر رضا کريمي شرقي مرکز آموزش مديريت دولتي 1388
57
ماهيت و مباني سياست هاي کلي نظام اداري ابراهيم موسي زاده و نعمت مهدوي راد مرکز آموزش مديريت دولتي 1392
58
: مديريت بودجه در بخش عمومي و رويکردهاي نوين آن دکتر ابراهيم عباسي مرکز آموزش مديريت دولتي 1387
59
مديريت تعارض و فنون مذاکره نعمت مهدوي راد مرکز آموزش مديريت دولتي 1392
60
مديريت مذاکرات سازماني نعمت مهدوي راد مرکز آموزش مديريت دولتي 1392