کتابها کتابها

Back
بررسي شخصيت اهل بيت (ع) در قرآن
حجت الاسلام دکتر ولي ا... نقي پورفر
مرکز آموزش مديريت دولتي
1392
120,000
راهبری و مدیریت اهل بیت (ع) همراه با الگوی عملی است؛ از اين رو شناخت ویژگی ها و صفات متعالی، ضرورتی نه تنها دینی، که نیازی انسانی برای همۀ تشنگان و جویندگان حقيقت الهی است؛ به همین منظور از قرآن کریم در این کتاب کمک گرفته شده است که حقایق وجودی این معصومان را آشکار سازد. این اثر در دو بخش کلیات و مفاهیم و بررسی شخصیت اهل بیت در سوره های قرآن گردآوری و تنظیم شده است که برای پژوهشگران و مدیران در حوزه مدیریت اسلامی و دانشجویان رشته های علوم و معارف اسلامی می تواند کاربردی و مفید باشد.