کتابها کتابها

Back
هنر حل مشکل
آرينا نيکي تينا
محمد صائبي
مرکز آموزش مديريت دولتي
1397
200,000
حل مشکلات اهميت دارد؛ چون روزانه بايد مشکلات زيادي را حل کنيم. بسياري از آنها کوچک، بعضي بزرگ و گاهي هم مساله مرگ و زندگي است ولي همه نمي‌دانيم چگونه بايد آنها را حل کنيم. در اين کتاب با سر فصل‌هاي زير آشنا مي‌شويد: چرا حل مشکل مهم است؟ مشکل چيست؟ رويکردهاي حل مشکل، موانع مرسوم حل مشکل، ذهنيت قالبي، رويکرد عقلاني در برابر ارگانيک در حل مشکل، راهبردهاي حل مشکل و نتيجه‌گيري.