دفتر معاونت آموزشی دفتر معاونت آموزشی

اهم فعالیت‌های دفتر معاونت آموزشی

 • توسعه و ارتقاء عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه مدیریت دولتی و اداره امور عمومی کشور؛
 • خط مشی­ گذاری های آموزشی منطبق بر اسناد فرادستی و سیاستگذاری های سازمان اداری و استخدامی کشور و نتایج پژوهش های انجام شده؛
 • آموزش و تربیت مدیران، کارشناسان و کارکنان دولت با تاکید بر آموزش های راهبردی، مهارتی وکاربردی؛
 • مدیریت شبکه های علمی در حوزه توسعه نظام اداری و اداره امور عمومی؛
 • برنامه ریزی و تهيه سیاستها، خط مشی­ ها و چشم انداز آموزشی مرکز و پيگيري اجرا و روزآمدسازی؛
 • برنامه ریزی و اقدام برای ارتقا و بهبود مستمر کیفی و گسترش کمی فعالیت هاي آموزشی مرکز؛
 • تهيه و پیشنهاد برنامه هاي میان مدت و بلندمدت آموزشی و پيگيری و هدایت مستمر امور مربوط به تصویب، اجرا و اصلاح آنها؛
 • برنامه ریزی عملیاتی امور آموزشی مرکز و نظارت بر حسن اجرای برنامه هاي تدوین شده؛
 • نظارت بر حسن اجرای کليه سیاستها، مقررات و فرایندهاي آموزشی مرکز منطبق بر قوانین، مصوبات مقررات و آیین نامه هاي اجرایی مربوطه؛
 • پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی فراگبران، مدرسان و مدیران آموزشی به صورت دوره اي و موردی؛
 • ارزیابی و پیشنهاد بازنگری عناوین و سرفصلهاي دوره هاي آموزشی مدیران و کارکنان دولت به سازمان اداری و استخدامی به منظور به روزرسانی و افزایش اثربخشی دوره هاي آموزشی
 • بررسی نيازهاي آموزشی و توسعه اي مدیران و کارکنان دستگاه هاي اجرائی
 • برنامه ریزی برای جذب متقاضیان شرکت در دوره هاي آموزشی مرکز بصورت گروهی و انفرادی
 • برنامه ریزی دوره­هاي آموزشی ويژه مدیران سیاسی کشور
 • نظارت بر طراحی و اجرای دوره هاي مشترک آموزش میان مدت و بلندمدت با همکاری دستگاه ها، دانشگاه­ها، و مراکز آموزشی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی
 • طراحی، برنامه ریزی و اجرای بسته هاي آموزشی مدیران و کارشناسان و صدور گواهی­های مربوطه
 • برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدها در برگزاری دوره هاي آموزشی، کارگاه ها، همایش های الکترونیک
 • برنامه ریزی و ارائه خدمات دیداری و شنیداری مورد نیاز سایر واحدهای مرکز
 • هماهنگی، پيگيري و راهبری سامانه هاي آموزشی

مشخصات و شماره تماس همکاران دفتر معاونت آموزشی

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

پست سازمانی

شماره تماس

1

مهدی حسینی راد

معاون

42501801

2

عادل مظاهری

مسئول دفتر

42501802

3

رقیه حبیبی

کارشناس

42501803

4

صدیقه دانش­ نژاد

کارشناس

42501832

5

محبوبه ابراهیمی

کارشناس

42501872