کانون های ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای کانون های ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای

با عنایت به اجرای مصوبه شورای عالی اداری در ارتباط با دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای به شماره ۱۳۵۸۲۴ مورخ ۹۶/۴/۲۷، کلیه دستگاه های اجرایی موظف شدند تا شایستگی های عمومی مدیریتی کارمندان و مدیران را براساس شرایط مندرج در برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی (موضوع مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ شورای عالی اداری) قبل از انتصاب و یا ارتقاء به سطوح بالاتر از طریق کانون ارزیابی مورد سنجش قرار دهند.

در همین راستا مرکز آموزش مدیریت دولتی به منظور عملیاتی نمودن بند اول ماده (۲) دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۹۵/۴/۱) و شناسایی ظرفیت های مدیریتی اقدام به اجرای کانون ارزیابان نموده است.

 

کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای 1399

ردیف

استان

سازمان متقاضی

کد کانون

تاریخ

تعداد

مجموع شرکت کنندگان

پایه

میانی

ارشد

1

هرمزگان

مدیریت و برنامه ریزی

9901

خرداد

9

27

2

38

11-12-13

2

نوشهر

بنادر و دریانوردی

9902

تیر

6

6

1

13

9-10

3

کرمانشاه

مدیریت و برنامه ریزی

9903

تیر

15

13

-

28

17-18-19

4

بندر انزلی

بنادر و دریانوردی

9904

تیر

23

4

2

29

23-24-25

5

تهران

خبرگزاری و بهره وری

9905

تیر

6

5

-

11

29

6

تهران

بنادر و دریانوردی

9906

مرداد

32

-

-

32

20-21-22

7

تهران

بنادر و دریانوردی 

9907

مرداد

20

8

-

28

27-28-29

8

تهران

بنادر و دریانوردی

9908

شهریور

-

1

7

8

19

9

هرمزگان

مدیریت و برنامه ریزی

9909

شهریور

31

11

-

42

7-8-9

10

تهران

جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مرکز

9910

مهر

14

6

6

26

14-15-16

11

کرمان

مدیریت و برنامه ریزی

9911

مهر

33

10

-

43

21-22-23

12

لرستان

مدیریت و برنامه ریزی

9912

دی

35

10

-

45

8-9-10-11

13

گیلان

مدیریت و برنامه ریزی

9913

دی

30

18

-

48

21-22-23-24
14 کرمان مدیریت و برنامه ریزی 9914 بهمن 270 133 24 427
21-20-19
15 کردستان مدیریت و برنامه ریزی 9915 بهمن 310 143 24 477
27-28-29-30