* *

فهرست عناوین دوره‌های آموزشی مدیران (موضوع بخشنامه شماره 1657363 مورخ 1396/11/04)

ردیف

عناوین شایستگی

عناوین دوره‌ها

ساعت

توضیحات

 

1

مسئولیت‌پذیری

مدیریت اخلاق حرفه‌ای و سازمانی

8

 

2

سازمان‌ها و مسئولیت اجتماعی

8

 

3

توسعه پایدار و نقش افراد جامعه

4

 

4

هدایت و رهبری در سازمان‌ها

8

 

5

شهروندی سازمانی

4

 

6

همت و سخت‌کوشی

انگیزش و رقابت

4

 

7

مدیریت عملکرد

4

 

8

هدف‌گذاری و مدیریت اهداف

4

 

9

مدیریت استرس و تحمل ابهام

8

 

10

اصول و تکنیک‌های بهره‌وری

8

 

11

صبر و بردباری

مدیریت استرس و کنترل خشم

4

 

12

هوش هیجانی

4

 

13

روانشناسی تفاوت‌های فردی

4

 

14

مثبت‌نگری و کاهش استرس

4

 

15

مدیریت تضاد فرهنگی

4

 

16

انعطاف‌پذیری

مدیریت اقتضایی

4

 

17

جامعه‌شناسی و تفاوت‌های فرهنگی

8

 

18

روانشناسی شخصیت

4

 

19

رفتار سازمانی

8

 

20

انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری

4

 

21

مهارت‌های ارتباطی

زبان بدن و ارتباطات بین‌فردی

8

 

22

ارتباطات سازمانی

8

 

23

ارتباط خلاق و اثربخش

4

 

24

روانشناسی ارتباطات

4

 

25

فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال

8

 

26

تیم و شبکه‌سازی

کار تیمی و مهارت‌های تیم‌سازی

8

 

27

مدیریت مشارکتی

8

 

28

شبکه‌سازی

4

 

29

مهارت‌های نفوذ و تأثیرگذاری

4

 

30

مدیریت تضاد بین‌فردی

4

 

31

قدرت مذاکره و متقاعدسازی

اصول و فنون مذاکره

8

 

32

قدرت سخنوری

8

 

33

تکنیک‌های متقاعدسازی و نفوذ در دیگران

8

 

34

مدیریت جلسات

4

 

35

هوش هیجانی و مذاکره

8

 

36

تفکر تحلیلی و حل مسأله

مدل‌ها و تکنیک‌های تصمیم‌گیری

12

 

37

تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و روش‌ها

8

 

38

تفکر سیستمی

4

 

39

خلاقیت و حل مسأله

8

 

40

مدیریت تعارض

8

 

41

آینده‌نگری و تفکر راهبردی

سیاست‌گذاری و سیاست‌پژوهی

8

 

42

آینده‌نگری

4

 

43

تفکر استراتژیک

8

 

44

مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک

8

 

45

آینده‌نگاری

4

 

46

کل‌نگری و نگرش فرایندی

تفکر سیستمی و کل‌نگری

12

 

47

نظریه عمومی سیستم‌ها

8

 

48

نگرش‌های فرایندگرا، وظیفه‌گرا و نتیجه‌گرا

8

 

49

تکنیک‌های تدوین نقشه‌شناختی

4

 

50

مهندسی فرایندها

8

 

51

نظارت و کنترل تا حصول نتیجه

توانمندسازی منابع انسانی

8

 

52

نظارت و کنترل در مدیریت

8

 

53

سنجش و ارزیابی عملکرد

4

 

54

اصول سرپرستی

8

 

55

مدیریت و کنترل پروژه

8

 

56

برنامه‌ریزی و هماهنگی

اصول و مبانی برنامه‌ریزی و سازماندهی

8

 

57

تکنیک‌های برنامه‌ریزی

4

 

58

مدیریت زمان

4

 

59

برنامه‌ریزی عملیاتی

4

 

60

برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه

4

 

61

نوجویی و تفکر خلاق

تفکر خلاق

8

 

62

راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان

4

 

63

کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه

8

 

64

روانشناسی مدیریت تغییر

8

 

65

اصول و تکنیک‌ها و موانع خلاقیت

8

 

66

تدوین و پیاده‌سازی استراتژی کارآفرینانه

8

 

67

هدف‌گرایی و هدایت عملکرد

مبانی مدیریت و رهبری در سازمان

8

 

68

مدیریت و ارزیابی عملکرد

4

 

69

مدیریت استراتژیک سازمانی

4

 

70

مدیریت استراتژیک منابع

4

 

71

مدیریت بر مبنای هدف

4

 

72

تعهد و تعلق سازمانی

اخلاق حرفه‌ای

4

 

73

وفاداری و تعلق سازمانی

4

 

74

تعهد سازمانی و رضایت شغلی

4

 

75

نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی

4

 

76

فرهنگ سازمانی

8

 

77

پاسخگویی

مدیریت تکریم ارباب‌رجوع

4

 

78

انعطاف‌پذیری

4

 

79

هوش هیجانی

8

 

80

بهبود و شفافیت فرایندها

4

 

81

پاسخگویی و استانداردهای آن

8