* *

فهرست عناوین برنامه آموزشی تربیت ارزیاب حرفه‌ای (موضوع بخشنامه شماره 1657363 مورخ 1396/11/04)

ردیف

نوع دوره

عنوان

روش اجرا

ساعت

نحوه ارائه

عملی

نظری

 

1

دوره‌های عمومی

کلیات قانون مدیریت خدمات کشوری و نقشه راه اصلاح نظام اداری

حضوری

4

-

P

2

نظام مدیریت دولتی و سیاست‌های کلی نظام اداری

حضوری

4

-

P

3

آشنایی با طرح تربیت مدیران آینده و نظام انتخاب و انتصاب مدیران دولتی

حضوری

2

-

P

4

آشنایی با طبقه‌بندی مشاغل دولت

حضوری

2

-

P

1

دوره‌های اختصاصی

آشنایی با کانون‌های ارزیابی و توسعه

حضوری

4

-

P

2

آشنایی با مدل شایستگی عمومی مدیران حرفه‌ای

حضوری

4

-

P

3

اصول، ساختار و روش‌های مصاحبه رفتاری

حضوری

4

P

P

4

اصول مشاهده، ثبت، طبقه‌بندی و ارزشیابی

حضوری

8

P

P

5

آشنایی با ابزارهای تمرینی کانون‌های ارزیابی و مبانی علمی آنها

حضوری

8

P

P

6

آشنایی با ابزارهای غیرتمرینی کانون‌های ارزیابی و مبانی علمی آنها

حضوری

12

P

P

7

گزارش، امتیازدهی، بازخورد و جمع‌بندی

حضوری

4

P

P

8

کارورزی با شرکت در دو کانون ارزیابی شایستگی مدیران

حضوری

16

P

-