* *

فهرست عناوین دوره‌های آموزشی مدیران (موضوع بخشنامه مورخ 1390/12/15)

ردیف

عنوان دوره

ساعت

کد

توضیحات

حین انتصاب (سطح پایه)

1

برنامه‌ریزی عملیاتی در دستگاه‌های دولتی (تمرکز بر وظایف)

12

12101

 

2

سازماندهی

6

12102

 

3

تکنیک‌ها و فنون بهبود سیستم‌ها و روش‌ها

12

12103

 

4

انگیزش در کار

8

12104

 

5

کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت

9

12105

 

6

آشنایی با روش‌ها و فنون کار با مدیران مافوق

6

12106

 

7

مدیریت مؤثر وقت

4

12107

 

8

روابط کار

6

12108

 

9

کیفیت زندگی کاری

6

12109

 

10

مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)

6

12110

 

11

کاربرد آمار در مدیریت

9

12111

 

12

خلاقیت و نوآوری (فردی)

6

12112

 

13

مبانی علم حقوق

6

12113

 

14

آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور

6

12114

 

15

آشنایی با قانون برگزاری مناقصات

6

12115

 

16

آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن

6

12116

 

17

آشنایی با قانون مجازات اسلامی ـ فصل تعدیات مأموران دولتی

4

12117

 

18

آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی

4

12118

 

19

آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

12

12119

 

 

20

مدیریت ساختارهای سازمانی

6

12120

 

21

مفهوم‌شناسی فرهنگ و مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی با تأکید بر آموزه‌های دینی

4

12201

 

22

راهبردهای فرهنگی امام راحل (قدس‌سره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

4

12202

 

23

تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی

4

12203

 

24

تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی

2

12204

 

25

مهدویت و فرهنگ انتظار (انقلاب اسلامی و فرهنگ مهدویت)

4

12205

 

26

نظام سیاسی اسلام برمبنای ولایت فقیه

4

12206

 

27

نظام مدیریت اسلامی

6

12207

 

28

جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه‌های مقابله با آن

6

12208

 

29

جریان‌شناسی سیاسی و فرهنگی

4

12209

 

30

بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور

2

12210

 

31

مدیریت اسلامی با موضوع شمیم عدالت

20

12211

 

32

مدیریت اسلامی با موضوع آئین مدیریت

20

12212

 

33

آشنایی با سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد)

4

12213

 

34

ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام

4

12214

 

35

نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی

8

12215

 

حین انتصاب (سطح میانی)

1

برنامه‌ریزی در دستگاه‌های دولتی (تمرکز بر فرآیندها)

12

22101

 

2

فرایند و فنون تصمیم‌گیری (سازمانی)

9

22102

 

3

ظرفیت‌سازی برای کوچک‌سازی

4

22103

 

4

نظا‌م‌های اداری تطبیقی و محک‌زنی

6

22104

 

5

راهبردهای آموزش و توان‌افزایی

8

22105

 

6

رهبری تحول در سازمان‌ها

9

22106

 

7

مدیریت برون‌سپاری

4

22107

 

8

طراحی ساختارهای سازمانی

8

22108

 

9

مدیریت و مهندسی ارزش

6

22109

 

10

خلاقیت و نوآوری (سازمانی)

6

22110

 

11

مدیریت مشارکتی با تأکید بر نظام پیشنهادها

4

22111

 

12

پویایی سازمانی و فردی (بهره‌وری)

6

22112

 

13

مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه

8

22113

 

14

مدل‌های تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی

6

22114

 

15

مدیریت کیفیت و فرایندهای سازمانی

6

22115

 

16

پژوهش‌های سازمانی

12

22116

 

17

مبانی خط‌مشی‌گذاری (تدوین و صورت‌بندی)

12

22117

 

18

آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور

6

22118

 

19

آشنایی با قانون برگزاری مناقصات

6

22119

 

20

آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن

6

22120

 

21

آشنایی با قانون مجازات اسلامی ـ فصل تعدیات مأموران دولتی

4

22121

 

22

آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور

4

22122

 

23

آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

8

22123

 

24

مدیریت ساختارهای سازمانی

6

22124

 

25

آشنایی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و راهکارهای سازمانی ـ مدیریتی تحقق آن

8

22125

 

26

مفهوم‌شناسی فرهنگ و مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی با تأکید بر آموزه‌های دینی

4

22201

 

27

راهبردهای فرهنگی امام راحل (قدس‌سره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

4

22202

 

28

تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی

4

22203

 

29

تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی

2

22204

 

30

مهدویت و فرهنگ انتظار (انقلاب اسلامی و فرهنگ مهدویت)

4

22205

 

31

نظام سیاسی اسلام برمبنای ولایت فقیه

4

22206

 

32

نظام مدیریت اسلامی

6

22207

 

33

جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه‌های مقابله با آن

6

22208

 

34

جریان‌شناسی سیاسی و فرهنگی

4

22209

 

35

بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور

2

22210

 

36

مدیریت اسلامی با موضوع شمیم عدالت

20

22211

 

37

مدیریت اسلامی با موضوع آئین مدیریت

20

22212

 

38

آشنایی با سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد)

4

22213

 

39

ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام

4

22214

 

40

نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی

8

22215

 

41

رفتار سازمانی مبتنی بر آموزه‌های دینی

12

22216

 

حین انتصاب (سطح ارشد)

1

مدیریت استراتژیک اطلاعات

8

32101

 

2

بهسازی سازمانی

6

32102

 

3

کارآفرینی سازمانی

6

32103

 

4

مدیریت دولت الکترونیک

6

32104

 

5

رهبری تحول در سازمان‌ها

6

32105

 

6

چگونگی تبدیل چشم‌انداز ملی به چشم‌انداز سطوح سازمانی

8

32106

 

7

مدیریت سرمایه اجتماعی

6

32107

 

8

آینده‌پژوهی

6

32108

 

9

مدیریت سازمان‌های غیردولتی

6

32109

 

10

مدیریت سازمان‌های کارآفرین

6

32110

 

11

آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور

4

32111

 

12

آشنایی با قانون برگزاری مناقصات

4

32112

 

13

آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن

4

32113

 

14

آشنایی با قانون مجازات اسلامی ـ فصل تعدیات مأموران دولت

4

32114

 

15

آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور

4

32115

 

16

آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

8

32116

 

 

17

مدیریت ساختارهای سازمانی

6

32117

 

18

آشنایی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و راهکارهای سازمانی ـ مدیریتی تحقق آن

8

32118

 

19

مفهوم‌شناسی فرهنگ و مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی با تأکید بر آموزه‌های دینی

4

32201

 

20

راهبردهای فرهنگی امام راحل (قدس‌سره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

4

32202

 

21

تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی

4

32203

 

22

تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی

2

32204

 

23

مهدویت و فرهنگ انتظار (انقلاب اسلامی و فرهنگ مهدویت)

4

32205

 

24

نظام سیاسی اسلام برمبنای ولایت فقیه

4

32206

 

25

نظام مدیریت اسلامی

6

32207

 

26

جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه‌های مقابله با آن

6

32208

 

27

جریان‌شناسی سیاسی و فرهنگی

4

32209

 

28

بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور

2

32210

 

29

مدیریت اسلامی با موضوع شمیم عدالت

20

32211

 

30

مدیریت اسلامی با موضوع آئین مدیریت

20

32212

 

31

آشنایی با سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد)

4

32213

 

32

ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام

4

32214

 

33

نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی

8

32215

 

34

تفسیر آیات برگزیده مدیریتی

12

32216

 

 

فهرست عناوین دوره‌های آموزشی مدیران

(موضوع بخشنامه‌های مورخ 20/11/1393، 14/05/1394 و 15/07/1397 و نامه شماره 307788 مورخ 18/06/1397 امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور)

ردیف

عنوان

ساعت

کد

سطوح شرکت‌کنندگان

توضیحات

1

دولت الکترونیکی

8

-

مدیران ارشد

بخشنامه مورخ 20/11/1393

2

مهارت‌های سازمانی فناوری اطلاعات

10

-

مدیران ارشد

"

3

حاکمیت فاوا (اصول، چارچوب و استقرار)

12

-

مدیران فناوری اطلاعات

"

4

مدیریت خدمات فاوا و ITIL

12

-

مدیران فناوری اطلاعات

"

5

مدیریت فرآیندهای سازمانی

12

-

مدیران فناوری اطلاعات

"

6

معماری فناوری اطلاعات سازمانی

20

-

مدیران فناوری اطلاعات

"

7

تحلیل و طراحی سیستم

16

-

مدیران فناوری اطلاعات

"

8

مهندسی شبکه

30

-

مدیران فناوری اطلاعات

"

9

مدیریت امنیت اطلاعات

20

-

مدیران فناوری اطلاعات

"

10

مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات

12

-

مدیران فناوری اطلاعات

"

11

رایانش ابری

8

-

مدیران فناوری اطلاعات

"

12

مهاجرت به نرم‌افزارهای آزاد/ متن‌باز

16

-

مدیران فناوری اطلاعات

"

13

اقتصاد مقاومتی (1)

12

01-94

مدیران عملیاتی و کارشناسان

بخشنامه مورخ 14/05/1394

14

اقتصاد مقاومتی (2)

8

02-94

مدیران حرفه‌ای (پایه، میانی، عالی)

"

15

اقتصاد مقاومتی (3)

6

03-94

مدیران سیاسی

"

16

سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران (الزامات و ضرورت‌ها) (1)

12

04-94

مدیران عملیاتی و کارشناسان

"

17

سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران (الزامات و ضرورت‌ها) (2)

8

05-94

مدیران حرفه‌ای (پایه، میانی، عالی)

"

18

سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران (الزامات و ضرورت‌ها) (3)

6

06-94

مدیران سیاسی

"

19

نقشه راه اصلاح نظام اداری (1)

4

07-94

مدیران عملیاتی و کارشناسان

"

20

نقشه راه اصلاح نظام اداری (2)

4

08-94

مدیران حرفه‌ای (پایه، میانی، عالی)

"

21

نقشه راه اصلاح نظام اداری (3)

4

09-94

مدیران سیاسی

"

22

پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در مدیریت

4

026-94

مدیران حرفه‌ای

"

23

بنیان مدیریت امنیت اطلاعات (بما)

8

-

مدیران حرفه‌ای

بخشنامه مورخ 15/07/1397

24

مدیریت بحران

4

-

مدیران میانی

نامه مورخ 18/06/1397

25

مدیریت بحران‌های اجتماعی

4

-

26

برنامه‌ریزی و عمل در بحران

4

-

 

 

فهرست عناوین دوره‌های آموزشی مدیران جوان و زن

(موضوع نامه شماره 101850 مورخ 31/02/1398 معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور)

ردیف

عنوان

ساعت

کد

سطح مدیریت

توضیحات

1

حل مسأله و تصمیم‌گیری

8

-

عملیاتی و پایه

 

2

اصول مدیریت و سرپرستی

8

-

 

3

مدیریت مشارکتی

8

-

 

4

بهبود سیستم‌ها و روش‌ها

4

-

 

5

مدیریت بر مبنای هدف

4

-

 

6

اخلاق حرفه‌ای

4

-

 

7

برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک

8

-

میانی و ارشد

 

8

اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی

4

-

 

9

مدیریت اقتضایی

4

-

 

10

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

8

-

 

11

مدیریت و ارزیابی عملکرد

4

-

 

12

اصول و مبانی سازماندهی

8

-

 

13

مدیریت بحران

6

-

 

14

آشنایی با قانون برنامه و بودجه کشور

6

-

مشترک تمامی سطوح مدیران حرفه‌ای

 

15

آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

6

-

 

16

آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی

6

-

 

17

آشنایی با قوانین و مقررات معاملات دولتی و مناقصات

6

-

 

18

آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی

6

-

 

19

مبانی حقوقی قراردادها و قوانین حاکم بر آن

6

-

 

20

حقوق اداری

6

-