روسای پیشین مرکز آموزش مدیریت دولتی روسای پیشین مرکز آموزش مدیریت دولتی

دکتر سید محمد هاشمی 1358-1357

 

دکتر محمود ساعتچی 1362-1358

دکتر محمد جعفر اکرام جعفری 1381-1367

دکتر حسین راغفر 1383-1382

مهندس غلامحسین رضوانی 1387

دکتر نسرین سلطان خواه 1388-1387

دکتر لطف اله فروزنده 1388

دکتر علی رضائیان 1392-1391

 

روسای مراکز آموزش و پژوهش استانها روسای مراکز آموزش و پژوهش استانها

آقای علی سعیدی ؛ مدیر مركز آموزش و
پژوهشهاي توسعه و آ ینده نگري هرمزگان
 
آقای یحیی رمضانی ؛ مدیر مركز آموزش و
پژوهشهاي توسعه و آ ینده نگري البرز
 
آقای علیرضا محمدی گرفمی ؛ مدیر مركز آموزش و
پژوهشهاي توسعه و آ ینده نگري گیلان
 
آقای محمدرضا قاسمی ؛ مدیر مركز آموزش و
پژوهشهاي توسعه و آ ینده نگري اصفهان
 
آقای کامل هاشمی؛ مدیر مركز آموزش و
پژوهشهاي توسعه و آ ینده نگري اردبیل
 

آقای سید مجتبی حسینی پور ؛ مدیر مركز آموزش و
پژوهشهاي توسعه و آ ینده نگري یزد

 

آقای صادق موسی خانی؛ مدیر مركز آموزش و
پژوهشهاي توسعه و آ ینده نگري استان آذربایجان غربی

 

خانم زهرا آخانی؛ مدیر مركز آموزش و پژوهشهاي
توسعه وآ ینده نگري استان مرکزی

آقای احمد نجاری مقدم ؛ مدیر مر کز آموزش و پژوهش های
توسعه و آینده نگری استان خراسان رضوی

 

آقای صادق مرادخانی؛مدیر مركز آموزش و پژوهشهاي
توسعه و آ ینده نگري استان ایلام

 

آقای قاسم صنگوری سواری مدیر مركز آموزش و پژوهشهاي
توسعه و آ ینده نگري استان خوزستان

خانم فاطمه ملک پور مدیر مر کز آموزش وپژوهشهاي
 توسعه و آ ینده نگري استان سمنان

 
آقای عباس مجیدی سرپرست مرکز آموزش و پژوهشهاي
توسعه و آ ینده نگري استان گلستان

آقای سید احمد رضائیان مدیر مر کز آموزش و پژوهشهاي
توسعه و آ ینده نگري استان مازندران​

 

خانم رعنا مقصودی مدیر مرکز آموزش و پژوهشهاي
توسعه و آ ینده نگري استان چهار محال و بختیاری

 
آقای مجید سینایی نژاد مدیر مركز آموزش و پژوهش‌هاي
توسعه و آينده نگري استان کهگیلویه و بویر احمد