ارتباط مستقیم با رییس مرکز ارتباط مستقیم با رییس مرکز

دکتر شهلا سهرابی

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی

 

تلفن: 42501612

نمابر: 42501600