ارتباط مستقیم با رییس مرکز ارتباط مستقیم با رییس مرکز

دکتر شهلا سهرابی

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی

 

تلفن:3و42501602

نمابر: 42501600