دوره های برگزارشده دوره های برگزارشده

 مستندسازی تجربیات مدیران و کارکنان از دیدگاه مدیریت دانش 

14 ساعت

مدت زمان کارگاه:

2.800.000 :شهریه کارگاه
 1397/06/6,7 :تاریخ برگزاری
42501552 :تلفن 

 

 

 

کارگاه تخصصی مدیریت دانش سازمانی  

16

مدت زمان کارگاه:

3.000.000 :شهریه کارگاه
 1397/04/11,12 :تاریخ برگزاری
42501552 :تلفن

 

پرورش مدیران آموزش

14 ساعت 

:مدت زمان کارگاه
3.200.000 :(شهریه کارگاه (به ریال

جهت هرگونه پاسخگویی با نماینده دفتر همایش ها ، همکاری های علمی وامور بین الملل آقایان مسعودی و حسینی به شماره 42501556-42501558 تماس حاصل فرمایید.   

 

محاسبه قیمت تمام شده

24 ساعت 

:مدت زمان کارگاه
4.850.000 :(شهریه کارگاه (به ریال

 جهت هر گونه پاسخگویی با نماینده دفتر همایش ها ، همکاری های علمی وامور بین الملل آقایان بایقره و خرمی به شماره 42501557-42501553 تماس حاصل فرمایید

 

آشنایی با استانداردهای حسابداری در بخش عمومی 

8 ساعت 

:مدت زمان کارگاه
2.500.000 :(شهریه کارگاه (به ریال
97/2/18 :تاریخ برگزاری
42501522-42501521 :تلفن مسئول

 

 

مستندسازی تجربیات مدیران از نگاه مدیریت دانش

14 ساعت 

:مدت زمان کارگاه
2.800.000 :(شهریه کارگاه (به ریال

جهت هرگونه پاسخگویی با نماینده دفتر همایش ها، همکاری های علمی وامور بین الملل آقای قنبری و خانم حبیبی به شماره 42501552و42501559 تماس حاصل فرمایید. 

 

کارگاه تخصصی مدیریت دانش سازمانی

16

مدت زمان کارگاه:

3.000.000   :شهریه کارگاه

جهت هرگونه پاسخگویی با نماینده دفتر همایش ها ، همکاری های علمی وامور بین الملل آقای بایقره به شماره

42501553 تماس حاصل فرمایید 

 

 

کنگره بین المللی چشم اندازمدیریت درکلاس جهانی

موسسه چشم اندازمدیریت ترازجهانی

مجری طرح:

4/000/000  :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با نماینده دفتر همایش ها ، همکاری های علمی وامور بین الملل آقای حسینی دارینی به شماره

42501556 تماس حاصل فرمایید 

 

کارگاه تخصصی توانمندسازی درکلاس جهانی

موسسه چشم اندازمدیریت ترازجهانی

 مجری طرح:

3/000/000  :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با نماینده دفتر همایش ها ، همکاری های علمی وامور بین الملل آقای حسینی دارینی به شماره

42501556 تماس حاصل فرمایید 

 

کارگاه تخصصی سازمان تولید محوردرکلاس جهانی

موسسه چشم اندازمدیریت ترازجهانی

 مجری طرح:

3/000/000  :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با نماینده دفتر همایش ها ، همکاری های علمی وامور بین الملل آقای حسینی دارینی به شماره

42501556 تماس حاصل فرمایید 

 

کارگاه تخصصی آموزش های علمی - کاربردی و دانشگاه در کلاس جهانی

موسسه چشم انداز مدیریت تراز جهانی

 مجری طرح:

3/000/000  :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با نماینده دفتر همایش ها ، همکاری های علمی وامور بین الملل آقای حسینی دارینی به شماره

42501556 تماس حاصل فرمایید 

 

سمینار شیوه های مدیریت ژاپنی و اثربخشی آن در استراتژی سازمان ها

موسسه بین المللی پردیس شریف

 مجری طرح:

3/500/000  :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با نماینده دفتر همایش ها ، همکاری های علمی وامور بین الملل خانم حبیب نژاد به شماره

42501421 تماس حاصل فرمایید 

 

سمینار مدیریت و مهندسی ساختار مناقصات و قراردادها

موسسه بین المللی پردیس شریف

 مجری طرح:

3/900/000  :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با نماینده دفتر همایش ها ، همکاری های علمی وامور بین الملل خانم حبیب نژاد به شماره

42501421 تماس حاصل فرمایید 

 

مدیریت نوین  گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

موسسه بین المللی پردیس شریف

مجری طرح:

3.600.000 :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با کارشناس دفتر همایش ها و همکاری های علمی و بین المللی خانم حبیب نژاد به شماره 42501421 تماس حاصل فرمایید

 

 مستندسازی تجربیات مدیران و کارکنان از دیدگاه مدیریت دانش  

(ویژه مدیران و کارشناسان خبره محترم سازمانها و دستگاههای دولتی و بخش عمومی و غیردولتی)

شرکت  پیشتازان آرتان، نیکان آریان

 مجری طرح:

3/000/000  :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با نماینده دفتر همایش ها ، همکاری های علمی وامور بین الملل آقای مسعودی به شماره

42501588 تماس حاصل فرمایید 

مدیریت سرمایه انسانی در کلاس جهانی

گروه توسعه مدیریت راهبردی تدبیر

مجری طرح:

  :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با کارشناس دفتر همایش ها و همکاری های علمی و بین المللی آقای خرمی به شماره 42501557 تماس حاصل فرمایید

 

ORISEآشنایی با مبانی و مفاهیم برنامه ریزی  استراتژیک و مدیریت عملکرد 

 شرکت  همایش سازان پیشگام

مجری طرح:

3.700.000 :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با کارشناس دفتر همایش ها و همکاری های علمی و بین المللی آقای مسعودی به شماره 42501588 تماس حاصل فرمایید

 

سلامت در نظام مالی، اداری ،حقوقی و درآمد پایدار

شرکت  پیشتازان آرتان، نیکان آریان 

مجری طرح:

3.750.000 :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با کارشناس دفتر همایش ها و همکاری های علمی و بین المللی آقای حسینی به شماره 42501556-42501552 تماس حاصل فرمایید

 

 

تکنولوژی نوین ارتباطات در روابط عمومی ها

شرکت سازمان معین ادارات

مجری طرح:

1.600.000 :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با کارشناس دفتر همایش ها و همکاری های علمی و بین المللی آقای مسعودی به شماره 4250188 تماس حاصل فرمایید

 

 

کارگاه تربیت مشاوران حقوقی در نظام اداری

شرکت تحقیقاتی بهینه سازان 

مجری طرح:

4.200.000 :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با کارشناس دفتر همایش ها و همکاری های علمی و بین المللی آقای مسعودی به شماره 4250188 تماس حاصل فرمایید

 

 

 

کارگاه تخصصی روشهای حرفه ای درتامین درآمد حوزه های اداری مالی

شرکت پیشتازان آرتان نیکان آریان 

مجری طرح:

- :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با نماینده دفتر همایش ها و همکاری های علمی و بین المللی آقای افشین بایقره به شماره 42501553 تماس حاصل فرمایید

 

 

مدیریت سه بعدی زمان 

شرکت مهر بنیان جهان  

مجری طرح:

1.800.000

:هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با کارشناس دفتر همایش ها و همکاری های علمی و بین المللی آقای خرمی به شماره 42501557 تماس حاصل فرمایید

 

 ​

رویکردهای نوین در مدیریت HSE

موسسه بین المللی پردیس شریف

مجری طرح:

3.800.000 :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با کارشناس دفتر همایش ها و همکاری های علمی و بین المللی خانم حبیب نژاد به شماره 42501421 تماس حاصل فرمایید

 

 

مدیریت راهبردی انرژی (با رویکرد بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف) ​

موسسه بین المللی پردیس شریف

مجری طرح:

3.800.000 :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با کارشناس دفتر همایش ها و همکاری های علمی و بین المللی خانم حبیب نژاد به شماره 42501421 تماس حاصل فرمایید