برگزاری دوره های حقوقی برگزاری دوره های حقوقی

 •  شرح خدمت:

طراحی، برنامه ریزی و اجرای دوره های حقوقی در سطوح کارشناسان ومدیران حقوقی سازمان­ها در کل کشور

 • فرآیند:
 1. دریافت و بررسی درخواست اشخاص و سازمان­ها
 2. برگزاری دوره و ارزیابی شکلی و محتوایی
 3. صدور گواهینامه
 • مبانی قانونی:
 1. بخشنامه شماره 1834/200 به تاریخ 30/01/1390سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(وقت)
 2. تفاهم­نامه فیمابین مرکز و معاونت محترم حقوقی رییس جمهور به شماره 23471 مورخ 28/02/1395

واجدین شرایط دریافت خدمت:

کلیه کارکنان نظام اداری و دستگاه های اجرایی کشور

 • خدمات مرتبط:
 1. موردکاوی مسایل حقوقی سازمان­ها
 • نمودار ارتباطی فرآیندهای خدمت:

​​

 

** مسئولیت اجرا و برگزاری این خدمت بر عهده معاونت آموزشی مرکز - مدیریت آموزشهای حرفه ای تخصصی می باشد.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره 42501875  (آقای کاشانی ) تماس حاصل نمایید.