عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

آینده نگاری  روابط عمومی    درمدیریت

30

مدیران

70000

 

 

موضوع سخنرانی : آینده نگاری روابط عمومی

دکتر اسماعیل ملک اخلاق ، دکترای مدیریت استراتژیک ، مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان ، رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی ، پژوهشگر ، مشاور و مولف مقالات علمی در زمینه علوم مدیریتی

 

 
 

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

خط  مشی گذاری دولتی

110

مدیران

70000

 

 

موضوع سخنرانی :خط و مشی گذاری دولتی

پروفسور سید مهدی الوانی ، دکترای مدیریت دولتی ، صاحبنظر و چهره ماندگار علوم مدیریت ، مدرس دانشگاه و مولف کتب و مقالات علمی در زمینه علوم مدیریتی

 

 

 
 

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

مدیریت جانشین پروری

70

مدیران

 70000 

 

 

 

موضوع سخنرانی : مدیریت جانشین پروری

دکتر علی اصغر فانی ، دکترای مدیریت دولتی ، وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

 

 
 

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

الزامات مدیریتی خروج از رکود

65

مدیران

70000

 

 

موضوع سخنرانی : مدیریت خروج از رکود

دکترعلینقی مشایخی، دکترای مدیریت ، پایه گذار و مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ، محقق در زمینه علوم مدیریتی

 

 
 
 

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

مولفه های بهره وری نیروی انسانی 

60

مدیران 

70000

 

​​​​​

موضوع سخنرانی : مولفه های بهره وری نیروی انسانی

دکتر محمود ساعتچی ، دکترای روانشناسی صنعتی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب و مقالات علمی در زمینه روانشناسی و مدیریت

 

 

 

 

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

مدیریت آمایش علم و فناوری رویکردها و چالش ها 

35

مدیران سیاسی

70000

 

​​​​

 

موضوع سخنرانی : مدیریت آمایش و فناوری

مهندس علی اکبر اولیاء ، مهندس عمران ، رئیس سازمان ملی بهره وری ایران ، نماینده مردم در مجلس هشتم ، استاندارسابق

 

 

 

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

مدیریت خروج از رکود مبتنی بر تجارب جهانی 

110

آموزش های  مشترک

70000

 

​​​

موضوع : مدیریت خروج از رکود تورمی مبتنی بر تجارب جهانی:

دکتراکبرمانوسی ، دکترای مدیریت ، مدرس دانشگاه کارلتون کانادا ، رئیس اتاق بازرگانی ایران و کانادا 

 

 

 

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

مدیریت منابع انسانی

75

آموزش های مشترک

70000

 

​​

موضوع سخنرانی : مدیریت راهبردی منابع انسانی

دکتر ناصر میرسپاسی ، دکترای مدیریت دولتی، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات ، صاحبنظر و مولف کتب علوم مدیریتی

 

 

 

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

آینده نگاری روابط عمومی

180

آموزش های مشترک

70000

 

موضوع سخنرانی: آینده نگاری روابط عمومی در سازمان ها

دکتر سعید خزایی ، دکترای آینده پژوهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) ، مدرس دانشگاه 

 

 

 

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

آینده پژوهی آموزشی

85

آموزش های مشترک

70000

 

موضوع سخنرانی :آینده پژوهی در آموزش

دکتر محمد سعید تسلیمی ، دکترای مدیریت دولتی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، پژوهشگر در زمینه توسعه سازمانی ،سیاستگذاری عمومی و مدیریت اسلامی.

 

 

 

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

ارتباط موثر

63

مدیر، کارشناس،کارکنان

110000

 

 

موضوع:

این فیلم درباره نقش فردی بنام لاری راموس کارمند جدید شرکتی است که با راهنماییهای مدیر خود راه ارتباطبرقرار کردن با همکاران خود را فرا میگیرد.

 

 

 

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

ارگونومی

30

مدیر، کارشناس،کارکنان

90000

 

 

موضوع:

در این فیلم به تاریخچه ارگونومی ،تعریف و اهمیت آن در اختراعات و مصنوعات بشر میپردازد که منجر به تقلیل فشارهای کاری و تقلیل فرسودگی و خستگی در محیط کار و در نتیجه افزایش بهبود عملکرد میشود

 

 

 

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

اصول بایگانی

60

کارکنان

180000

 

 

موضوع:

نحوه بایگانی را توضیح و مفاهیم مختلف را تعریف کرده، موارد استفاده و اهمیت آنرا بررسی میکند

 

 

 

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

اصول انبارداری

125

کارکنان

110000

 

 

موضوع:

این فیلم به نحوه کارکرد یک انباردار در یک شرکت بزرگ میپردازد که آموزشهای لازم جهت انبارداری را ندیده است

 

 

 

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

بهبود روشها

60

مدیران، کارشناسان

95000

 

 

موضوع:

بررسی عملکرد شرکت گودرز و یافتن علت پایین آمدن تولید و کیفیت در آن شرکت را مورد بررسی قرار میدهد.​

 

 

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

قدرت نظام پیشنهاد ها 

80

کارشناسان و کارمندان

10000

 

 

موضوع:

فعالیت برای ارائه پیشنهادات جدید، چگونگی شناسایی مشکلات و حل آنها برای حل مشکلات ابتدا باید دیدگاه
خود را عوض کنیم

 

 

 

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

مدیریت زمان

80

مدیران، کارشناسان،کارکنان

10000

 

 

موضوع:

در این فیلم به اهمیت زمان و ارزش زمان برای هرکس را بررسی میکند. و سپس خصوصیات زمان را برمیشمارد.
یکی از راههای افزایش زمان برای مدیران تقسیم کار بین زیردستان است.​

 

 

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

مدیریت کیفیت جامع

67

مدیران، کارشناسان

95000

 

 

موضوع:

این فیلم نحوه استفاده از TQM در شرکتهای مختلف را نشان میدهد. TQM هدایت یا مدیریت از طریق کیفیت
است و این خط مشی برای تغییرات فرهنگی است.

 

 

 

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

مدیریت مشارکتی

40

مدیران، کارشناسان

100000

 

 

موضوع:

در این فیلم گذشته، حال و آینده مدیریت مشارکتی را همراه با روند داستان در شرکت مورد نظر بررسی میکند.
مدیریت مشارکتی نوعی از مدیریت است که در آن به کارمندان برای گسترش و انجام کارها مشارکت داده
میشوند. در این نوع مدیریت کارکنان خود را شریک شرکت میدانند.

 

 

 

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

مشارکت کارکنان

60

مدیران، کارشناسان،کارکنان

100000

 

 

موضوع:

در این فیلم به نظام مشارکت کارکنان پرداخته و نحوه برخورد یک مدیر را در شرکتی بررسی میکند.

 

 

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

منش و وجدان مدیریت

80

مدیران

90000

 

 

موضوع:

دراین فیلم علامه محمدتقی جعفری مبحث منش و وجدان مدیریت را مورد کنکاش قرار میدهد. از نظر او بوجود
آمدن منش از کثرت تجربه و معلومات در فرد میباشد.​