اولین وبینار کشوری خط مشی گذاری عمومی اولین وبینار کشوری خط مشی گذاری عمومی

مدیران در هر حرفه و فعالیتی که مشغول باشند در یک وظیفه مشترکند و آن وظیفه خطیر تصمیم گیری است. بطوریکه یکی از بزرگان مدیریت تصمیم گیری ومدیریت را یکسان دانستند، مدیریت را در تصمیم گیری خلاصه کرده وبر این باور است که تصمیم گیری محل بروز و ظهورتوانمندی و کارآمدی مدیران است.

در مدیریت دولتی وظیفه تصمیم گیری در سطح کلان و گسترده تری بعنوان خط مشی گذاری عمومی مطرح می شود و مدیران دولتی باید به دانش ومهارت خط مشی گذاری عمومی مجهز باشند تا هم بتوانند در شکل دادن خط مشی های عمومی موثر باشند و هم به گونه ای اثربخش آنها را اجرا و ارزیابی کنند.

در وبینار پیش رو تلاش شده است تا مفهوم و تعریف خط مشی عمومی بیان شود، فرآیندهای مختلف آن ارایه گردد، مشکلات و موانع خط مشی گذاری عمومی تشریح شود، نقش ارزشها در خط مشی گذاری عمومی روشن شود و با طرح موضوعات اجرا، ارزیابی،نسخ خط مشی ومدل آحاد این برنامه آموزشی خاتمه یابد.

زمان برگزاری: 96/6/12

میزان شهریه دریافتی از هر یک از مخاطبان استانی مبلغ 100/000 ریال اعلام می شود که با توجه به شرایط هر استان امکان افزایش یا کاهش به میزان 50%  وجود دارد. جهت تامین هزینه های برگزاری و صدور گواهینامه مبلغ 5/000/000 به حساب 4001004603014872 مرکز با شماره شبا830100004001004603014872 IR  و شماره شناسه 358004674140103002131100000000 از طریق فرم ساتنا واریز و کپی آن ارسال شود.