کارگاه های پژوهش محور کارگاه های پژوهش محور

 

کارگاه پژوهش محور "مدیریت دانش بر اساس مدل مدیریت دانش سازمان بهره­ وری آسیایی((APO"
 
هدف کارگاه: آشنایی با نحوه استقرار مدیریت دانش در سازمانها با استفاده از مدل ((APO
مقدمه:
در عصر کنونی، که به عصر اطلاعات و دانش مرسوم شده است، مزیت اصلی و رقابتی در سرمایه دانشی نهفته است. امروزه بزرگترین شرکتهای دنیا، برتری اصلی خود را نه در دارایی ­های انباشته ناشی از کارخانجات و حتی بازار بزرگ ،بلکه در دانش در جریان فرایندهای خود کسب نموده­ اند. با عنایت به اهمیت مدیریت دانش و اهمیت استقرار آن در سازمانها ، مرکز آموزش مدیریت دولتی،بعنوان بازوی فکر معاونتهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با درک اهمیت موضوع نسبت به طراحی و اجرای کارگاههای مرتبط، سعی در ایجاد و فرهنگ سازی در خصوص مدیریت دانش دارد. کارگاه ذیل بر این اساس طراحی گردیده است.
 
محتوای کارگاه:
 • چالشهای اجرای مدیریت دانش در سطوح ملی و سازمانی
 • مشکلات اجرای مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی
 • تقویت کننده های اجرای مدیریت دانش در سازمانها
 • موانع  اجرای مدیریت دانش در سازمانها
 • ابزارها و فنون مدیریت دانش براساس مدل سازمان بهره وری آسیایی (APO)
 • ابزارها و فنون فناوری و غیر فناوری اطلاعات مدیریت دانش
 • آشنایی با مراحل اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان براساس مدل (APO )
 • ارزیابی بلوغ مدیریت دانش براساس مدل مدیریت دانش (APO )
 • مورد کاوی اجرای مدیریت دانش توسط سازمانهای بخش عمومی و دولتی آسیایی براساس مدل (APO )
 • اجرای مدیریت دانش در بنگاههای کوچک و متوسط ( بخش فیلم و معرفی منبع )
 • ارائه مطالب توسط نماینده سازمانی که تجربه اجرای مدیریت دانش دارد.
 • بازدید از سازمان اجرا کننده مدیریت دانش
 • بحث گروهی و بازخورد شرکت کنندگان از بازدید و جمع بندی پایانی
این کارگاه به صورت workshop برگزار می گردد و موضوعات با استفاده از فضای تعاملی و کارگاهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
مدت زمان کارگاه :  24 ساعت
مخاطبین کارگاه: کلیه مدیران و کارشناسان
ظرفیت کارگاه:حداکثر 30 نفر
شهریه شرکت در کارگاه: 3.600.000ریال
 
شماره ­های تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:  18الی 42501415