کارگاه پژوهش محور کارگاه پژوهش محور

کارگاه پژوهش محور "تیم سازی و خلاقیت در گروه"
مقدمه :

این کارگاه مهارت اینکه چگونه می­توان قابلیت­های رفتاری و ارتباطی خود را در یک فضای جمعی ارتقا داده و با شناخت موانع ارتباطی در بین افراد آنان را رفع نمود و در نهایت با استفاده از پتانسیل­های رفتاری و استعدادهای اجرایی خود در سازمان منجر به هم افزایی و تقویت انگیزه جمعی درانجام کارها گردد را به شرکت کنندگان منتقل می­کند. هدف این کارگاه تعالی جمعی و فعال­سازی مسئولیت­پذیری نسبت به عملکرد یکدیگر درانجام یک کارگروهی می­باشد. این کارگاه باعث ظرفیت­سازی و ارتقای مهارت­های یکدیگر در گروه شده و در نهایت به یک نقطه مشترک رسیده و منجر به رشد و تحول می­شود. در این کارگاه پژوهش­محور راهبردهای تقویت استعدادهای جمعی و دلایل عدم رغبت در مشارکت کارهای گروهی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای اجرایی آن ارائه می­گردد.
 
 
محورهای کارگاه
 • تعریف تیم و نحوه تعاملات در بین افراد و تفکیک تیم از انجام کارهای گروهی
 • بررسی تیپ­های اینیاگرام و نقش هریک در انجام کارها تیمی و گروهی
 • شناخت تیپ­های جانبی به عنوان عامل محرک در انتخاب و تعیین هدف در گروه
 • شناسایی بازدارنده­های رفتاری در انجام یک کارگروهی
 • بررسی نقاط قوت و ضعف، تعصبات فردی و اجتماعی و بررسی حسادت­های فردی و گروهی در انجام کارهای محول شده در یک تیم
 • تعریف مفاهیم رهبری درانجام کارهای تیمی
 • نحوه فعال­سازی ارتباط سالم در بین پرسنل در انجام کارهای تیمی
 • چگونگی تاثیر مهارت­های فردی در موفقیت یک هم گروهی وتبدیل آن به یک ارزش جمعی
 • ایجاد انعطاف پذیری و احساس مسئولیت­پذیری در کارهای تیمی
 •  بررسی  مشکلات و نقاط کور در ارتباط بین فردی در انجام کارهای گروهی
 • تعریف نقش و روابط بین نقش­ها با توجه به سبک تیپ­شناسی شخصیت اینیاگرام در شکل­گیری یک تیم
 • بررسی تعارض بین نقش­ها و اعتماد­سازی درانجام کارهای گروهی
این کارگاه به صورت workshopبرگزار می­گردد و موضوعات با استفاده از فضای تعاملی و کارگاهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
  مدت زمان کارگاه :  16ساعت (دوروزه)
 مخاطبان کارگاه: مدیران ارشد،مدیران میانی و مدیران پایه و کارشناسان ارشد 
 شهریه شرکت در کارگاه:  2.900.000 ریال
ظرفیت کارگاه : حداکثر 30 نفر
شماره های تماس : 57الی42501552
مدرس: خانم دکتر نیروشک
دکترای روانشناسی بالینی با گرایش تغییر و تحول از آمریکا