کارگاه های پژوهش محور کارگاه های پژوهش محور

 
کارگاه پژوهش محور"استاندارد سازی خدمات دستگاه های اجرایی" 
(موضوع ماده 27 قانون مدیریت خدمات کشوری)
 
     نظام اداری به عنوان زیرساخت توسعه کشور شناخته شده است، اعمال حاکمیت، راهبری، نظارت و ... در کشور، به وسیله نظام اداری انجام می‌شود، برای انجام این مهم، دستگاه‌های اجرایی به عنوان اجزای نظام اداری از یک سو، و مردم، بخش خصوصی، تعاونی و سایر بخش‌ها از سوی دیگر، ناگزیر به داشتن تعامل و همکاری با یکدیگرند.
استانداردهای خدمات می‌تواند کمک کند تا مرز تعاملی نظام اداری (دستگاه‌های اجرایی)، با سایر ذی­نفعان از جمله مردم، بخش خصوصی و سایر بخش‌ها به درستی مدیریت شود و تعاملاتی سازنده و اثربخش شکل گیرد. با تدوین و اجرای استانداردهای خدمات، از یک سو وظایف و تعهدات دستگاه‌های اجرایی با مردم و خدمت گیرندگانشان مشخص می‌شود و از سوی دیگر مردم می‌توانند از حقوق و وظایفشان در این ارتباط مطلع شوند و می‌تواند افزایش رضایتمندی مردم را نیز به دنبال داشته باشد.
به موجب ماده 27 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز، تمامی دستگاه های اجرایی موظف شده اند استانداردهای خدمات خود را تدوین و  به­روز آوری نموده و به اطلاع مردم برسانند. از این رو مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی بایستی با این موضوع آشنایی داشته و توانایی تدوین استانداردهای خدمات، سنجش آنها، و به­روز آوری و ارتقای آنها را در دستگاه متبوع خود داشته باشند.
 
هدف کلی کارگاه:
انتظار است شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی با استاندارهای خدمات و اصول استانداردسازی خدمات آشنا شده و بتوانند نسبت به شناسایی خدمات دستگاه متبوع خود و تدوین استانداردهای مناسب برای آنها اقدام کنند و تکالیف دستگاه اجرایی را در ارتباط با ماده 27 قانون مدیریت خدمات کشوری به انجام برسانند.
 
محتوای کارگاه:
  • مفاهیم و کلیات
  • انواع استاندارد و استاندارد سازی
  • استانداردهای خدمات و انواع آن
  • تاریخچه استانداردسازی خدمات دولتی در ایران
  • آشنایی با نحوه استاندارد سازی خدمات در بخش دولتی
  • ارائه بهترین تجارب کشورهای مختلف درارتباط با استانداردسازی خدمات در بخش دولتی
  در این کارگاه شرکت کنندگان می توانند در تدوین نمونه هایی از استاندارد خدمات مشارکت نموده و به صورت عملی تجربه اندوزی کنند.
 
  • مدت زمان کارگاه : 8 ساعت
 
 مخاطبان کارگاه:
  • مدیران وکارشناسان تحول اداری،
  • مدیران و کارشناسان دفاتر ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی
 
زمان برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد
شماره­ های تماس: 18-42501415
شهریه شرکت در کارگاه 1/400/000 ریال