سمینارها و نشست های تخصصی مرکز سمینارها و نشست های تخصصی مرکز

 
 مدیریت خروج از رکود تورمی با بهره گیری از تجربیات جهانی
 

محورها:
  • ریشه ها و علل شکل گیری
  • تجربه های جهانی
  • راه کارها
 

مخاطبان:
 مدیران و کارشناسان سازمانهای دولتی و غیردولتی
 

ارائه دهنده:
 
جناب آقای پروفسور اکبر مانوسی استاد دانشگاه کارلتون و رییس اتاق بازرگانی و دوستی ایران و کانادا  مستقر در اتاوا
 

زمان: 
یکشنبه 16/12/94 ساعت 12- 8
مکان:خیابان استاد نجات اللهی شمالی- کوچه زبرجد- ساختمان شماره 2 مرکز آموزش مدیریت دولتی- تلفن 42501454
نشانی وبگاه مرکز برای ثبت نام:www.smtc.ac.ir   بخش نشست ها و سمینارهای تخصصی
 
کمک شهریه مبلغ 700000 ریال
برای شرکت کنندگان از سوی مرکز گواهینامه معتبر صادر خواهد شد