کارگاه های پژوهش محور کارگاه های پژوهش محور

 

 
کارگاه پژوهش محور"مباني آينده پژوهي"
 
با توجه به ضرورت و اهمیت آموزش آینده پژوهی به مدیران ارشد و استراتژیک سازمان­ها، کارگاه پژوهشی یک روزه آشنایی با مفاهیم آینده پژوهی، ویژه مدیران و کارشناسان با تجربه؛ توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می­گردد.
 
هدف کلی کارگاه: تببین مفهوم، تعاریف و اهمیت آینده پژوهی در سازمان­ها و نهادهای دولتی؛
 
محتوای کارگاه:
  •  ضرورت مطالعه آینده پژوهی و  آشنايي با مباني نظري و شناخت شناسانه آينده­ پژوهي
  • آشنايي با سابقه تاريخي آينده ­پژوهي
  •  معرفي مكاتب آينده ­پژوهي
  • کاربرد آینده پژوهی در تصمیم گیری­ ها و برنامه­ ریزی­ ها
  • آشنایی و بکارگیری تکنیک­ های آینده­ پژوهی نظیر سناریونگاری؛ روش دلفی؛ تحلیل روند؛ تحلیل تاثیر متقاطع؛ره­نگاشت؛ برنامه ­ریزی پابرجا؛ برنامه ریزی فرض بنیاد؛ تفکر ارزشی و چشم اندازسازی
 
این کارگاه به صورت Work Shopبرگزار می­گردد و موضوعات با استفاده از فضاي تعاملي و کارگاهی بررسي خواهد شد.
  مدت زمان کارگاه :  8  ساعت
 مخاطبان کارگاه: کلیه مدیران و کارشناسان با تجربه
 
شماره­های تماس:    18-42501415
شهریه شرکت در کارگاه: 
1.650.000 ریال