سمینار ها و نشست های تخصصی سمینار ها و نشست های تخصصی

 


محورها:
  • مدیریت در محیط های نا پایدار
  • مدیریت پیش نگر در سازمان
  • طراحی و تدوین راهبردهای پا برجا
  • پارادایم های نوین در حوزه مدیریت سازمانی
  • آینده پژوهی و مدیریت آینده
 

مخاطبان:
 مدیران و کارشناسان سازمانهای دولتی و غیردولتی
 

ارائه دهنده:
 
جناب آقای دکتر سعید خزایی(چهره سرشناس حوزه آینده پژوهی کشور)
 

زمان: 
یکشنبه 11/11/94 ساعت 17- 8
مکان:خیابان استاد نجات اللهی شمالی- کوچه زبرجد- ساختمان شماره 2 مرکز آموزش مدیریت دولتی- تلفن 42501563
نشانی وبگاه مرکز برای ثبت نام:www.smtc.ac.ir   بخش نشست ها و سمینارهای تخصصی
 
کمک شهریه مبلغ 1450000 ریال( یکصد و چهل و پنج هزار تومان )
 
برای شرکت کنندگان از سوی مرکز گواهینامه معتبر صادر خواهد شد