سمینارهای و نشست های تخصصی سمینارهای و نشست های تخصصی

 محورها:
·        تشریح موقعیت ساختاری امروز اقتصاد ایران
·        تشریح بن بست رکودی موجود در اقتصاد ایران
·        تشریح پیش شرطهای خروج از رکود
·        تاثیر انتخابات بر رونق اقتصاد ایران
·        گزینه‌های پیش روی اقتصاد ایران با توجه به نتایج انتخابات در حالت های مختلف
·        نقش انتخابات در ثبات فضای کسب و کار
·        نقش انتخابات در بهبود شرایط پسا برجام
·        پیشنهادهایی برای رونق اقتصادی در پسا انتخابات
 
     مخاطبان:
  مدیران و کارشناسان سازمانهای دولتی و غیردولتی
 
ارائه دهنده:
دکتر محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان
 
 
زمان:دوشنبه 21/10/94 ساعت 12- 8
مکان:خیابان استاد نجات اللهی شمالی- کوچه زبرجد- ساختمان شماره 2 مرکز آموزش مدیریت دولتی
تلفن: 42501454
نشانی وبگاه مرکزبرای ثبت نام:www.smtc.ac.ir     بخش نشست ها و سمینارهای تخصصی
 
کمک شهریه مبلغ 1300000 ریال( یکصد و سی هزار تومان )
50 درصد تخفیف برای ثبت نام گروهی(سه نفر و بیشتر)
 
 
برای شرکت کنندگان از سوی مرکز گواهینامه معتبر صادر خواهد شد