درخواست صدور مجوز برگزاری همایش درخواست صدور مجوز برگزاری همایش

با توجه به ظرفیت و توان آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری و جهت  بهره برداری از دستاوردهای علمی و کاربردی همایش ها، پس از واگذاری وظایف مربوط به کارگروه ساماندهی همایش ها (موضوع بخشنامه های شماره 54030/200 مورخ 19/10/1389 و 31163/90/200 مورخ 6/12/1390)به مرکز ،دبیرخانه کارگروه که  در مدیریت همایش ها، همکاری های علمی و اموربین الملل  معاونت پژوهشی مستقر است با توجه به رهنمودهای ریاست محترم مرکز، نسبت به طراحی الگوریتم اجرایی، تنظیم راهنمای عمل و تدوین کاربرگ درخواست اخذ مجوز اقدام نموده است .تا زمینه  سهولت وافزایش سرعت ارائه خدمت به مخاطبان منطبق با مفاد بخشنامه های مذکور فراهم آید.

لطفا  قبل از تکمیل کاربرگ اخذ مجوز ، مراحل اجرایی و راهنمای عمل را به دقت مطالعه فرمایید.
 
 
 
دریافت فایل  مراحل اجرایی  دریافت فایل راهنمای عمل   
دریافت فایل کاربرگ اخذ مجوز |word| , |pdf|    دریافت فرم خام تاییدیه مرجع تخصصی
 
 

قابل توجه متقاضیان برگزاری همایش های ملی و بین المللی

به منظور برطرف نمودن برخی از ابهامات دربخشنامه شماره 5403/200 مورخ 19/10/89 ،آیین نامه اصلاحی در خصوص صدور مجوز برگزاری همایش ها توسط سازمان اداری و استخدامی کشورتهیه و طی نامه شماره 1347795 مورخ 28/05/1396 به هیئت محترم دولت ارسال شده است.

لذا براین اساس درحال حاضر تا ابلاغ آیین نامه اصلاحی مذکور، از سوی مرکزآموزش مدیریت دولتی درزمینه برگزاری همایش ها درسطح ملی و بین المللی مجوزی صادر نخواهدشد.