مرکز خدمات آموزشی،پژوهشی و اطلاع رسانی مرکز خدمات آموزشی،پژوهشی و اطلاع رسانی

 مرکز خدمات آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی برای ارائه خدمات به داوطلبان رشته های مدیریت، کارکنان دولت،

دانشجویان رشته های مدیریت دولتی، اساتید در طبقه همکف ساختمان مرکزی با زیرساختهای فناوری نوین راه

اندازی گردید.

شماره تماس: 42501789