کارگاه آشنایی با قیمت تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد کارگاه آشنایی با قیمت تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

کارگاه پژوهش محور آشنایی با "قیمت تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ویژه کارشناسان و مدیران دستگاههای دولتی(1) "

 
هدف کارگاه: آشنایی با مراحل بودجه ریزی عملیاتی در محورهای:

1- صورتهای مالی و حسابداری تعهدی  2- آشنایی با محاسبه قیمت تمام شده    3- بودجه ریزی مبتنی  بر عملکرد     4- شاخص های ارزیابی عملکرد

 
محتوای کارگاه:
  مرحله اول: برنامه روز اول
 
 -       مراحل و نحوه انجام کار
-       صورتهای مالی
-       قیمت تمام شده و اجزای آن
-       سیستمها و روشهای محاسبه  بهای تمام شده

مرحله دوم: برنامه روز دوم
 
 -      مفاهیم بودجه ریزی مبتنی بر  عملکرد
-      اجرای بودجه ریزی  مبتنی بر عملکرد
-      مسائل و مشکلات اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

مدت زمان کارگاه :  12 ساعت

مخاطبین کارگاه: کلیه مدیران و کارشناسان