نشست تخصصی الزامات مدیریتی بسته خروج از رکود نشست تخصصی الزامات مدیریتی بسته خروج از رکود

محورهای اصلی: 

 1- الزامات مدیریتی فعالیت ها و محرک های خروج از رکود در بخشهای : انرژی، صادرات غیرنفتی، صنعت و معدن و مسکن

2- الزامات مدیریتی سیاست های پولی، ارزی، مالی، مالیاتی و بودجه ای 

3- الزامات مدیریتی بهبود فضای کسب و کار

 

ارایه کنندگان:

1- جناب آقای دکتر علینقی مشایخی استاد دانشگاه 

2- جناب آقای دکتر حسن دانایی فرد عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

3- جناب آقای دکتر محمد مهدی رئیس زاده مشاور عالی در امور بانکی اتاق بازرگانی

4-  جناب آقای دکتر عادل آذر استاد دانشگاه و رئیس مرکز آمار ایران 

 

رئیس نشست: جناب آقای دکتر گودرزی رییس دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)