مدیریت آموزش های حرفه ای تخصصی مدیریت آموزش های حرفه ای تخصصی

مدیریت آموزش های حرفه ای تخصصی:

تدوین برنامه های مرتبط با دوره های آموزشی سالانه مدیران عالی در چارچوب سیاست ها و خط مشی های ابلاغی-

تهیه و تنظیم بروشورهای معرفی برنامه های آموزشی حرفه ای تخصصی سالانه-

برنامه ریزی اجرایی دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی-

پیش بینی امکانات و تمهیدات لازم برای اجرای دوره های آموزشی و کارگاه تخصصی-

- اقدام لازم برای ارائه خدمات آموزشی ( اخذ مدرک ،تشکیل پرونده،ثبت نام و...) به شرکت کنندگان آموزش های حرفه ای، تخصصی و کارگاه های تخصصی

-اجرای دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی مدیران عالی در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی

-برگزاری کارگاه های تخصصی در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب مرکز

-صدور گواهینامه برای شرکت کنندگان دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی،کارگاه های تخصصی،آموزشهای مجازی و همایش های تخصصی

-تهیه و تنظیم شناسنامه های آموزشی مدیران عالی نظام و حفظ و نگهداری سوابق آموزشی

-ارزشیابی اساتید و دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی و کارگاه های تخصصی

-اقدام لازم به منظور بهره گیری و استفاده از منابع آموزشی تدوین شده (صوتی،تصویری،مکتوب،رایانه ای و....) توسط مرکز، برای دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی و کارگاه های تخصصی

-همکاری با واحدهای إی ربط جهت غنی سازی و توسعه تخصص کتابخانه های مرکز

-فراهم آوردن زمینه مناسب برای اخذ نقطه نظرهای تحلیلی اساتید در خصوص محتوای دوره ها و روش ها و منابع آموزشی ..... و پیشنهاد آن به واحدهای ذیربط

-اقدام لازم برای شناسایی اساتید در زمینه های مورد نیاز و ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط

-تدوین برنامه های آموزش سالانه مرکز در چارچوب سیاست ها و خط مشی های ابلاغی (در صورت اخذ مجوزهای قانونی)

-برنامه ریزی و فراهم آوردن امکانات برای برگزاری دوره های آموزشی مصوب (در صورت اخذ مجوزهای قانونی)

-اجرای دوره های آموزشی در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی(در صورت اخذ مجوزهای قانونی)

اقدام لازم برای ارائه خدمات آموزشی (پذیرش،اخذ مدرک،تشکیل پرونده،ثبت نام،حفظ سوابق تحصیلی،صدور گواهینامه و ...) با داوطلبین آموزش های رسمی (در صورت اخذ مجوزهای قانونی)

-تهیه گزارش های عملکرد برنامه ای ماهانه و ارسال آن به واحد های ذی ربط

-انجام امور دبیر خانه های شوراه و کمیته مرتبط با تحصیلات تکمیلی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در صورت اخذ مجوزهای قانونی)

تهیه و ارائه گزارشهای مورد نیاز مرکز به صورت ادواری و موردی-

انجام سایر امور محوله مرتبط با وظایف مدیریت

تلفن

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

ردیف

42501851

مدیر آموزش های حرفه ای تخصصی

حسین حسینی دارینی

1

42501877

رئیس گروه خدمات آموزشی

مهتاب حبیب نژاد

2

42501862

کارشناس

سید محمد معرفتی

3

42501873

کارشناس

مجتبی عسگر زاده

4

42501874

کارشناس

زهرا نظری نیا

5

42501876

کارشناس

قاسمی

6

42501803

کارشناس

رقیه حبیبی

7

42501852

مسئول دفتر

حسن پاکدل

8

42501852

متصدی امور دفتری

پوسف فرد

9

42501804

کارشناس

اکرم رضوانپور

10