نحوه ارسال آثار نحوه ارسال آثار

پژوهشگران محترم می توانند جهت ثبت نام و يا با‌ر‌گذاری اثر  به نشانی www.smtc.ac.ir مراجعه و آثار خود را ارسال نمايند؛ درغير اينصورت نسخه فيزيکی آثار خود را به همراه فايل الکترونيکی آن به آدرس:تهران، خ کريمخان زند، خ استاد نجات الهی شمالی،- شماره 198 ، مرکز آموزش مدیریت دولتی، طبقه چهارم، معاونت پژوهشی ارسال نمايند.

تلفن دبیرخانه جشنواره: 18- 42501415

نمابر: 42501410 

کد پستی:  1597935113 

پست الکترونیکی:  gpa@smtc.ac.ir