مقررات و ضوابط مقررات و ضوابط

1. آثار ارسالی ( کتاب ، پايان نامه ، گزارش­های دستگاههای اجرائی و توليدات چند رسانه) که در ارتباط با يکی از محورهای 10 گانه جشنواره تدوين شده باشند.

2.  آثاری بررسی می‌شود که از سال 1391 به بعد چاپ شده باشند

3.  آثار ارسالی به جشنواره به مرجع مربوطه عودت داده نمی‌شود