محورهای جشنواره محورهای جشنواره

  •  مبانی و ارزش های اسلامی

  • مهندسی نقش و ساختار دولت

  • توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

  •  خدمات عمومی در فضای رقابتی

  • مدیریت سرمایه انسانی

  • فناوری های مدیریتی

  • توسعه فرهنگ سازمانی

  • صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری

  • نظارت و ارزیابی

  • مطالعات توسعه و آینده پژوهی