ساختار جشنواره ساختار جشنواره

1.    رئيس جشنواره
2.    شورای سياست‌گذاری جشنواره
3.    شورای علمی
4.    دبيرخانه