اهداف و ضرورت اهداف و ضرورت

  •  شناسایی، سازماندهی و بهره برداری از نتایج پژوهش ها در نظام اداری کشور

  •  زمینه سازی برای آینده پژوهی در نظام اداری با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری

  • توسعه ارتباط بین نظام اداری و مجامع علمی و پژوهشی

  •  هدایت پژوهش های نظام اداری با نگرش تحول