بخشهای مختلف جشنواره بخشهای مختلف جشنواره

  • تحقیقات انجام شده معطوف به دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

  •  تحقیقات انجام شده در بخش دولت

  •  برگزیدگان کتاب های سال دانشگاه ها و ناشرین کشور

  • گزارشات علمی، تحلیلی و اجرایی در نظام اداری کشور

  • تولیدات چندرسانه ای