محورهای موضوعی محورهای موضوعی

خلاصه محور های موضوعی پیشنهادی برای فصلنامه علمی-پژوهشی «حقوق اداری»


در سطح نظری :

 • چیستی امور اداری و جایگاه آن در مجموعه امور عمومی ، تمییز امر اداری از امر قضایی ، چیستی اداره و   نظام اداری ، چیستی حقوق اداری و جایگاه آن در حقوق عمومی و مرز و رابطه آن با سایر رشته های حقوق ، حقوق اداری تطبیقی 
 •  تمرکز/ عدم تمرکز اداری و تمایز آن با تمرکز/ عدم تمرکز سیاسی و با تمرکز/ عدم تمرکز سازمانی ، تقسیمات کشوری ، نظام های حرفه ای و صنفی ، نهادهای خصوصی دارای کارکرد عمومی ، واگذاری اعمال تصدّی به بخش غیر دولتی ، برون سپاری .
 • حقوق خط مشی گذاری عمومی ، حقوق برنامه و بودجه ؛ نظام حقوقی منافع و خدمات عمومی .
 • اقسام حقوقی سازمان های اداری ؛ سلسله مراتب ، تفویض اختیار .
 • حقوق نظارت بر اداره ، شامل اقسام حقوقی نظارت بر اعمال اداری ؛ نظارت و تنظیم گری اداره ( پلیس اداری ) .
 • اصول و قواعد حقوقی حاکم بر تصمیم گیری اداری ، حکم اداری و قرارداد اداری ، مسئولیت مدنی دولت .
 • رسیدگی های اداری ، شامل مراجع ، صلاحیت و آیین رسیدگی ؛ دادرسی اداری .
 • حقوق استخدام عمومی ، شایسته سالاری .
 • حقوق اداره در فضای مجازی ، شامل حقوق اداری دولت الکترونیک .
 • سلامت اداری / فساد اداری ، شامل مباحث نظری تخلّفات و جرائم اداری و نظام های رسیدگی به آن ها .

  در سطح عملی :
 • چندوچون انسجام در قوانین اداری جمهوری اسلامی ایران و وضعیت تنقیح این قوانین .
 • وضعیت عدم تمرکز اداری (اقسام آن) در جمهوری اسلامی ایران .
 • وضعیت شایسته سالاری (در سطح ساختاری و در سطح عمل) در جمهوری اسلامی ایران .
 • شفافیت در نظام جمهوری اسلامی ایران ، به ویژه در مؤسسات و شرکت های وابسته به دولت .
 • جایگاه سیاست های کلّی نظام در مجموعه قواعد حقوقی جمهوری اسلامی ایران ، به ویژه در سلسله مراتب این قواعد .
 • حقوق شهروندی در نظام اداری ، آشنایی مردم با حقوق در امور اداری و نظام اداری .
 • قواعد قابل استنباط از رویه قضایی دیوان عدالت اداری برای رشد جنبه های حقوقی تصمیم گیری اداری .
 • سلامت اداری / فساد اداری .