فهرست مقالات فهرست مقالات

  فصلنامه شماره 1

 ارتباطات انسانی در مدیریت اسلامی
دکتر لطف‌الله فروزنده دهکردی/ حسین ابوالحسنی 
 

چکیده

اصل مقاله

شایستگی‌های مدیران در دهه عدالت و پیشرفت، مقدمه‌ی چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
محسن فرجی/ میثم لطفی

 چکیده اصل مقاله

 طراحی مدل توسعه کارآفرینی و بسط نظریه‌ی جبر متقابل
دکتر سید مسعود پورسعید

  چکیده

اصل مقاله
رابطه‌ی توانمندسازی روان‌شناختی با کیفیت زندگی کاری
دکتر احمد طالب‌نژاد/ دکتر فریبا بردبار تابع/ مهران صراف‌پور
چکیده اصل مقاله

بررسی نقش طرح تکریم ارباب رجوع بر بهبود پرداخت مالیات
دکتر مهرداد گودرزوند چگینی/ دکتر سعید باقر سلیمی/ عیسی بابایی

چکیده

اصل مقاله

سنجش ذهنیت بلندنظری و کوته‌نگری در مدیران
دکتر علی نصراصفهانی/ رضا همایی

  چکیده

اصل مقاله

تحلیل محتوای مقالات رضایت شغلی در مجلات پژوهشی ایران
دکتر محمدعلی زکی

  چکیده

اصل مقاله