مديران مديران

دکتر موسی مهدوی

عنوان پست سازمانی: رئیس مرکز
محل خدمت : مرکز آموزش مدیریت دولتی
تلفن : 2-88890941 داخلی 268
پست الكترونيك : mahdavi@smtc.ac.ir
نمابر : 88907030-021

سوابق تحصيلي

مقطع تحصیلیرشته  
دکترامدیریت منابع انسانی 

سوابق علمی- مدیریتی
عضو هيات علمي دانشگاه جامع امام حسين (ع)
• راهنمايي، مشاوره و ناظر 21 رساله و پايان نامه دکتري و کارشناسي ارشد
• انجام بيش از 20 پژوهش سازماني و ملي
• انتشار 3 کتاب (و يک کتاب در دست چاپ)
• چاپ مقاله در همايش هاي ملي و بين المللي 10 عنوان
• چاپ مقاله در مجلات مختلف 12 عنوان
• چاپ مقاله علمي پژوهشي ISC و ISI 4 عنوان
• عضويت کميته علمي همايش هاي ملي و بين المللي 8 مورد
• دبيري همايش ملي 2 مورد
• مدير مسئول فصلنامه علمي و پژوهشي پژوهش هاي مديريت منابع انساني دانشگاه جامع امام حسين (ع) با 10 شماره منتشر شده
• مدير مسئول و عضو تحريريه فصلنامه پژوهش هاي سرمايه انساني – مرکز آموزش مديريت دولتي
• مدير مسئول و عضو تحريريه ماهنامه مديريتي مرام (الکترونيکي) - مرکز آموزش مديريت دولتي
• مدير مسئول انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي رياست جمهوري
• عضو و موسس انجمن علمي علوم اداري ايران
• عضو انجمن علمي مديريت رفتار سازماني ايران
• عضو انجمن لجستيک ايران
• عضو کارگروه تحول مديريت شوراي عالي انقلاب فرهنگي
• نماينده تام الاختيار از سوي دولت در خصوص سياست هاي کلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري درگروه نظارت در مجمع تشخيص مصلحت نظام
• پژوهشگر برتر سال 1385 دانشگاه امام حسين (ع) از دانشکده مديريت
• پژوهشگر برتر سال 1381 سازمان تحقيقات بسيج
• مدير مسئول برتر فصلنامه علمي پژوهشي سال 1389 دانشگاه جامع امام حسين (ع)
• مدير برگزيده سال 1389 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
• عضو و دبير هيات امناي مرکز آموزش مديريت دولتي
• عضو هيات امناي پژوهشکده مديريت اسلامي قم
• عضو گروه مديريت شوراي بررسي متون پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
• رئيس مرکز پژوهش هاي مديريت منابع انساني دانشگاه امام حسين (ع)