فراخوان همکاری در پژوهش فراخوان همکاری در پژوهش

قابل توجه پژوهشگران ، استادان و صاحب نظران حوزه مديريت

مرکز آموزش مديريت دولتی با رسالت پشتيبانی پژوهشی از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رياست جمهوری، از صاحب نظران و پژوهشگران ارجمند حوزه مديريت دعوت به همکاری می نمايد. خواهشمند است به منظور ارائه پيشنهاد پژوهش در موضوعات و عناوین اعلام شده ، فايل الکترونيکی کاربرگ "طرحنامه" را تکميل و به نشانی الکترونيکی dkarbordi@ smtc.ac.ir ارسال فرمايند. برای اطلاع از چگونگی همکاری  با شماره تلفن های 42501415و42501412-021 تماس و يا با پست الکترونيکی فوق مکاتبه فرمايند.

 

الف : طرح اجمالی

ب : فايل الکترونيکی طرح نامه ( proposal)   
        فرمت pdf    |    فرمت word

ج : فرآيند تصويب طرح های پژوهشی