پنجمین کارگاه پژوهش محور"آشنایی با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده ویژه ذیحسابان، مدیران و کارشناسان مالی " پنجمین کارگاه پژوهش محور"آشنایی با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده ویژه ذیحسابان، مدیران و کارشناسان مالی "

 به منظور ایجاد زمینه های عملیاتی شدن ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 219 برنامه پنج ساله و بالاخره به منظور عملیاتی شدن برنامه سوم تصویب نامه شماره 127675/ت50642 مورخ 28/10/1393 هیات محترم وزیران با موضوع "خدمات عمومی در فضای رقابتی" ، مرکز آموزش مدیریت دولتی براساس وظایف سازمانی خود و با همکاری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اقدام به طراحی و اجرای کارگاه پژوهش محور" بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده " ویژه ذیحسابان، مدیران و کارشناسان مالی نموده است:

پنجمین کارگاه پژوهش محور"آشنایی با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده  
ویژه ذیحسابان، مدیران و کارشناسان مالی "

هدف کارگاه: آشنایی با مراحل بودجه ریزی عملیاتی در محورهای:
1-صورتهای مالی و حسابداری تعهدی
2-آشنایی با محاسبه قیمت تمام شده 
3-بودجه ریزی مبتنی  بر عملکرد
4-شاخص های ارزیابی عملکرد

محتوای کارگاه:
 
مرحله اول: برنامه روز اول
-   مراحل و نحوه انجام کار
-  صورتهای مالی
-  قیمت تمام شده و اجزای آن
-  سیستمها و روشهای محاسبه  بهای تمام شده
 
 
مرحله دوم: برنامه روز دوم
-  مفاهیم بودجه ریزی مبتنی بر  عملکرد
-  اجرای بودجه ریزی  مبتنی بر عملکرد
-  مسائل و مشکلات اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
 
این کارگاه به صورت Work Shop برگزار می گردد و موضوعات با استفاده از فضاي تعاملي و کارگاه آموزشي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 
 
 مدت زمان کارگاه :  12 ساعت
 مخاطبین کارگاه: کلیه ذیحسابان، مدیران و کارشناسان مالی
شماره های تماس:
42501418
 42501416
42501415
شهریه شرکت در کارگاه: 1,400,000 ریال