اصول مديريت (جلد 2)
هرولد کونتز، سيريل اودانل و هاينز ويهريخ
مرحوم دکتر محمدعلي طوسي، سيدامين الله علوي، دکتر علي اکبر فرهنگي و دکتر اکبر مهدويان
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۸
۱۶۰,۰۰۰ ریـال
مجموعه ای که می خوانید، ادامه کتاب اصول مدیریت جلد اول است که شامل سه بخش: مدیریت منابع انسانی؛ رهبری و نظارت؛ و کنترل است، همچنین 13 فصل دارد که عبارتند از: ماهیت و هدف تأمین و به کارگماردن نیروی انسانی، گزینش: تناسب شغل و شاغل، ارزشیابی عملکرد و استراتژی طرح دوران خدمت، بهسازی و بهبود مدیریت و سازمان، انگیزش، رهبری، ارتباطات، نظام و فراگرد نظارت، برنامه ریزی و نظارت تولید و مدیریت عملیاتی، نظارت همه جانبه عملکرد، فنون کنترل و تکنولوژی اطلاعات و کنترل پیشگیری: اطمینان بخش مدیری اثربخش.
این کتاب برای دانشجویان رشته های مدیریت، مدیران و دست اندرکاران آن مفید و اثربخش است که می تواند در هر یک از مراحل شغلی آنها به کار آيد.