اصول و فنون ادارۀ حوزه مديريت
منوچهر اميرشاهي
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۸
۷۰,۰۰۰ ریـال
با توجه به محدودیت زمان و حجم وظایف، تکالیف و مسئولیت های مدیریت مانند انجام کارهای جاری اداری و آگاهی از فعالیت های واحدهای زیر نظر و پاسخ به درخواست های کارکنان و ارباب رجوع و سایر امور مربوطه، باید این امور طبق یک برنامه منظم و روش صحیح اداری اجرا شود تا برای اعمال مدیریت فرصت کافی وجود داشته باشد و از اتلاف وقت در امور اجرایی جلوگیری شود. این کتاب در پنج فصل به این مقولات می پردازد که برخی از آنها عبارتند از: اصول ارتباطات، خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر مدیرها و منشی ها، اصول نامه نگاری و گزارش نویسی اداری و غیره.