نظريۀ برنامه ريزي اقتصادي
ج.ام .هيل
مهدی عسلی
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۵
۳۰,۰۰۰ ریـال
یکی از بهترین کتاب ها در زمینۀ برنامه ریزی اقتصادی، اثری است که معرفی می شود. این کتاب به عنوان یکی از متون مرجع در دوره های کارشناسی ارشد رشته های اقتصادی و برنامه ریزی استفاده می شود. این مجموعه در چهارده فصل و دو پیوست تنظیم شده و مباحث اصلی نظریه برنامه ریزی اقتصادی را دربرمی گیرد. این کتاب می تواند مورد توجه کارشناسان، دانشجویان و علاقه مندان به برنامه ریزی اقتصادی قرار گیرد و در توسعه دانش برنامه ریزی و بهبود مدیریت اقتصادی کشور مفید واقع شود. برخی از فصل های آن عبارتند از: ویژگی های شیوه برنامه ریزی، برنامه ریزی بدون استفاده از قیمت ها، برنامه ریزی مختلط، ارجحیت در برنامه ریزی بلندمدت و غیره.