مديريت استراتژيک« فرايند استراتژيک»
جیمز براین کویین، هنری مینتزبرگ و رابرت ام.جیمز
دکتر محمدصائبي
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۲
۱۸,۰۰۰ ریـال
این کتاب، برخلاف بسیاری از دیگر کتاب ها در زمینۀ مدیریت استراتژیک، گزیده ای است از نوشته های مرتبط با استراتژی. بخش ها و فصل های این اثر به گونه ای نو در قلمروی سیاست گذاری و استراتژی تدوین شده اند. کتاب از دو قسمت مفاهیم و زمینه ها تشکیل می شود که در 6 بخش و 15 فصل به قلم شیوای استاد ارجمند جناب آقای دکتر صائبی به زبان فارسی برگردانده شده است. بخش اول، مفهوم استراتژی، دوم، تدوین استراتژی، سوم، تحلیل استراتژی، چهارم، ایجاد استراتژی، پنجم، برخورد با فرهنگ و ششم، اندیشۀ استراتژيک تبیین شده است. برخی از فصل ها عبارتند از: واقعیات برنامه ریزی بلندمدت، تدارک برتری رقابتی، افسانۀ مدیر تحصیلکرده و برنامه ریزی در سمت چپ مغز و مدیریت در سمت راست آن.
این مجموعه برای مدیران، سیاستگذاران و برنامه ریزان استراتژيک مدیریت مفید است.