مدیریت بحران پیش از روی دادن
ین ای.میتراف و گاس انگناس
محمود توتونچيان
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۱
۶۰,۰۰۰ ریـال
«میتراف» نویسنده این کتاب که در دنیا به عنوان بنیان گذار مدیریت بحران شناخته شده است و یکی از خبرگان پیشرو این نظریه و کاربرد عملی آن به شمار می آید؛ جنبه های ویژه فرهنگ سازمان را نمایان می سازد. نویسنده در این اثر، کنه وجود سازمان را کند و کاو می کند و خاطرنشان می سازد که چگونه این باور که برای سازمان ما چنین اتفاقی نمی افتد؛ موجب فروپاشی کل سازمان می گردد. این کتاب در 9 فصل ترجمه شده است که برخی از آنها عبارتند از: قبول مسئولیت، شکست موفقیت، چرا بحران جزء جدایی ناپذیر و همیشگی جوامع نوین است؟